+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Uzdrowisko Rabka S.A. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert.

22 Wrzesień 2022
Uzdrowisko Rabka S.A. zaprasza firmy audytorskie do składania ofert.

Rada Nadzorcza spółki Uzdrowisko Rabka S.A.

z siedzibą w Rabce Zdroju

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. za rok 2022 i rok 2023 z możliwością przedłużenia do 2 lat.

Pisemne kompletne oferty umieszczone w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie Sprawozdania finansowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023 należy przesyłać pocztą/pocztą kurierską na adres: Uzdrowisko Rabka S.A., 34-700 Rabka Zdrój, ul. Orkana 49 lub złożyć osobiście w siedzibie Spółki w sekretariacie Zarządu pok. 108 B w godz. 800-1500.

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do 29.09.2022 roku do godziny 15:00 Spółka nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie ww. terminu poprzez działania lub zaniechania składającego ofertę lub podmiotu działającego w jego imieniu lub na jego rzecz celem złożenia oferty, w szczególności podmiotów świadczących usługi pocztowe lub kurierskie, w związku z tym jakiekolwiek wymienione okoliczności nie mogą stanowić podstawy do żądania przywrócenia terminu do złożenia oferty lub jego przedłużenia. Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. Informacje o oferencie i jego siedzibie oraz formie prowadzenia działalności oraz o osobach wchodzących w skład organu zarządzającego lub kierownictwa oferenta.
 2. Informację o posiadaniu ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
 3. Informacje o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów i wpisie tych osób do rejestru biegłych rewidentów.
 4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
 5. Cenę brutto (tj. wraz z podatkiem od towarów i usług) w złotych za przeprowadzenie badania stanowiącego przedmiot oferty uwzględniającą wszystkie koszty (osobowe lub rzeczowe), jakie musi ponieść oferent celem przeprowadzenia badania poszczególnych sprawozdań finansowych za rok 2022 i rok 2023.
 6. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
 7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
 8. Aktualny odpis z rejestru sądowego lub innego właściwego rejestru.
 9. Wykaz badanych podmiotów (nazwa i siedziba) w okresie ostatnich trzech lat ze wskazaniem podmiotów działających w sektorze lecznictwa uzdrowiskowego oraz podmiotów z udziałem Skarbu Państwa.


Warunki przeprowadzenia badania:

 1. Sporządzenie pisemnych sprawozdań zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
 2. Przekazanie do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzanych dla Zarządu (w formie tzw. listów do zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 3. Uczestnictwo biegłego rewidenta w spotkaniach na posiedzeniu z Radą Nadzorczą oraz w razie potrzeby i na wniosek Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022, a także Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rozpatrującym Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023.
 4. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz w Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy ponosi oferent w ramach ceny oferty.
 5. Przedłożenie sprawozdań, o których mowa w pkt 1 oraz 2 , powinno nastąpić nie później niż: dla sprawozdania finansowego za rok 2022 do dnia 30 marca 2023 roku, (dla badania sprawozdawczości roku 2023, analogicznie, tj. 30 marca 2024 roku).
 6. Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Uzdrowisko Rabka S.A. za rok 2022 i rok 2023 oraz sporządzenia pisemnych sprawozdań z przeprowadzonych badań.
 7. Pełna płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą sprawozdań z badania w danym roku.

Otwarcie ofert nastąpi do dnia 30.09.2022 roku w siedzibie Spółki. Oferenci mogą uzyskać dodatkowe informacje drogą elektroniczną pod adresem e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl w terminie 7 dni od daty opublikowania ogłoszenia. Zgłoszenia lub oferty niespełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty, przedłużenia terminu składania ofert, zmiany terminu otwarcia ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia w każdym czasie od wyboru oferty bez podania przyczyn i bez ponoszenia w związku z taką decyzją jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Uchwała_Rady Nadzorczej_23/IX/2022.pdf

Ostatnie wpisy

19 Luty 2024
Zbieraj punkty - wymieniaj na darmową kawę!

Już dzisiaj możesz odebrać Kartę Stałego Klienta w jednej z naszych Kawiarni Uzdrowiskowych. Odwiedzaj nas regularnie, okaż kartę przy…

więcej
9 Luty 2024
Aparat do elektroterapii

Do Sanatorium "Rabczański Zdrój" został zakupiony aparat do elektroterapii jako doposażenie do rehabilitacji  pozwalające uzyskać…

więcej
30 Styczeń 2024
Wygraj Bon Podarunkowy, czyli romantyczne walentynki w Kawiarni "Przy Tężni"

Walentynki za pasem, już czas pomyśleć o wyjątkowym prezencie! Uzdrowisko Rabka z tej okazji urządza konkurs ze świetnymi nagrodami!…

więcej