+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Lecznictwo

„Uzdrowisko Rabka” S.A. w ramach działalności leczniczej realizuje kontrakt z NFZ w zakresie rehabilitacji leczniczej i leczenia uzdrowiskowego, organizuje turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON.

1.  W ramach kontraktu z NFZ „Uzdrowisko Rabka” S.A. prowadzi leczenie w następujących zakresach:

 • 1 Zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorca korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, ponosi częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie. W oparciu o stanowisko Ministerstwa Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, iż pacjenci korzystający z leczenia uzdrowiskowego w sanatorium uzdrowiskowym, w ramach potwierdzonego przez NFZ skierowania, nie mogą ponosić wyższych dopłat do zakwaterowania i wyżywienia, niż te wynikające z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Tabela opłat: koszty_sanatorium.pdf
 • Ważne! Kuracjusz oprócz powyższych sam ponosi koszty przejazdu, dodatkowe opłaty takie jak np. opłata klimatyczna, parkingowa czy pobyt opiekuna. Samodzielnie opłaca także usługi dodatkowe świadczone przez sanatorium, z których zdecyduje się skorzystać.
 • 2 cennik_pobytu opiekuna_dziecka - do pobrania
 • 3 Kuracjusze posiadający skierowanie na uzdrowiskowe leczenie w trybie ambulatoryjnym, powinni we własnym zakresie zarezerwować pobyt w jednym z obiektów „Uzdrowisko Rabka” S.A. Opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie są naliczane według obowiązujących cenników dla pobytów pełnopłatnych

REHABILITACJA STACJONARNA

 • Rehabilitacja Kardiologiczna - KOD SKIEROWANIA 4308

 • Szpital Kardiologiczny Al. Jordana 2 34-700 Rabka Zdrój
 • e-mail: recepcja-kardiologia@uzdrowisko-rabka.pl

tel. 18 26 76 516 - recepcja, tel. 18 26 92 658 - kierownik obiektu, tel. 18 26 92 655 - dyżurka pielęgniarek I oddział, tel. 18 26 92 662 - dyżurka pielęgniarek II oddział, tel. 18 26 92 658 - sekretariat medyczny

Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna termin przyjęcia na wczesną rehabilitację kardiologiczną należy uzgadniać bezpośrednio w Szpitalu Kardiologicznym pod nr tel. 18 26 92 662 Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona w ramach wyodrębnionych grup świadczeń (JGP) przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Szpital Kardiologiczny w Rabce Zdrój przy ul. Jordana 2 jest największym ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej w Małopolsce. Przyjmowani są tutaj pacjenci ze skierowaniem z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby: oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych lub ze skierowaniem z poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacji.

 • Przyjmowani są chorzy z następującymi rozpoznaniami:

- I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
- I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
- I50.9 Niewydolność serca, nie określona
- Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
- Z95.2 Obecność protez zastawek serca,
- Z95.5. Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.
 a) Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi
Czas trwania rehabilitacji: do 5 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
b) Rehabilitacja kardiologiczna - kategoria I
Czas trwania rehabilitacji: do 3 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
c) Rehabilitacja kardiologiczna - kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: do 2 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.

KOS-zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki w zakresie leczenia szpitalnego i rehabilitacji kardiologicznej przeznaczony dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Udział w programie realizowany jest w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i w całości finansowany jest przez NFZ. Program składa się z 4 modułów, gdzie rehabilitacja kardiologiczna stanowi moduł II.

 Zapraszamy do kontaktu: Biuro Usług Medycznych  tel.18 26 76 276, e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

 • Rehabilitacja Ogólnoustrojowa - KOD SKIEROWANIA 4300

Rabczański Zdrój Medical SPA ul. Roztoki 7 tel. 18 26 93 410 – recepcja, tel. 18 26 93 435 – oddział, tel. 18 26 93 433 i tel. 18 26 92 720 - dyżurka pielęgniarek, tel. 18 26 93 414 - kierownik obiektu

Regulamin przyjęcia:

https://uzdrowisko-rabka.pl/zasady kwalifikacji skierowań na leczenie rehabilitacyjne

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych, pulmonologicznych. W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Rabka S.A mogą Państwo skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w „Rabczańskim Zdroju” ul. Roztoki 7, 34-700 Rabka-Zdrój.

Czas trwania rehabilitacji może wynosić do 6 tygodni. Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz.12:00 ostatniego dnia.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:
- urazowo-ortopedycznego,
- chirurgicznego,
- neurochirurgicznego,
- neurologicznego,
- reumatologicznego,
- chorób wewnętrznych,
- onkologicznego,
- ginekologicznego,
- urologicznego.
     W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

     Skierowanie powinno zawierać czytelne dane:
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego osoby kierowanej na rehabilitację
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017 r.)
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania.

     Warunkiem przyjęcia na leczenie jest dostarczenie (nadesłanie):
- oryginału skierowania,
- kserokopii karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z rozpoznaniem wiodącym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017r.)

     Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności:

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest zobowiązany przepisami prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, do przyjmowania poza kolejnością pacjentów posiadających ustawowe uprawnienia. W związku z tym ulegają wydłużeniu kolejki pacjentów po inwazyjnym leczeniu szpitalnym ostrych epizodów chorobowych, oraz pacjentów w trybie stabilnym. Termin realizacji świadczeń w tym wypadku jest trudny do oszacowania z powodu występowania czynników nieprzewidywalnych tj. ilości skierowań osób uprawnionych.

    Uzdrowisko Rabka S. A nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi. Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne (Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami).
     Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).
     Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

Pacjenci udający się na rehabilitację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw.

Zapraszamy do kontaktu: Biuro Usług Medycznych tel.18 26 76 276

e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

REHABILITACJA AMBULATORYJNA

 • Fizjoterapia ambulatoryjna - KOD SKIEROWANIA 1310

Zakład Przyrodoleczniczy ul. Orkana 49, tel. 18 26 92 674 – rejestracja/planowanie zabiegów planowanie@uzdrowisko-rabka.pl

Rejestracja odbywa się w planowaniu zabiegów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ul. Orkana 49,

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni).

NFZ finansuje do 5 zabiegów leczniczych dziennie realizowanych w 10-dniowym cyklu terapeutycznym.

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie powinno zawierać:
- wpis: skierowanie na Rehabilitację Ambulatoryjną;
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ);
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację;
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
- Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
- datę wystawienia skierowania;
- numer telefonu do kontaktu.

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności:

Pacjenci którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnieni są do korzystania z rehabilitacji ambulatoryjnej poza kolejnością !

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:
ręcznik, zmienne obuwie, strój gimnastyczny.

Zapraszamy do kontaktu: Biuro Usług Medycznych tel.18 26 76 276 e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

 • Poradnia rehabilitacyjna - KOD SKIEROWANIA 1300
 • Poradnia rehabilitacyjna zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń wrodzonych oraz nabytych związanych z narządem ruchu. Lekarz specjalista po ustaleniu rozpoznania zaproponuje indywidualnie dobrany zakres świadczeń rehabilitacyjnych.
  Poradnia rehabilitacyjna znajduje się w Zakładzie Przyrodoleczniczym przy ul. Orkana 49.
  Rejestracja osobiście lub telefonicznie 18 26 92 674.
  W poradni rehabilitacyjnej wykonywane są nieodpłatne konsultacje rehabilitacyjne, które prowadzi dr Nadia Lotocka na podstawie skierowań z POZ.

Zakład Przyrodoleczniczy ul. Orkana 49, rejestracja telefoniczna tel. 18 26 92 674

LECZENIE UZDROWISKOWE

Podczas leczenia uzdrowiskowego Pacjent poddawany jest kompleksowej kuracji: licznym zabiegom fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, borowinowym, inhalacjom, gimnastyce oraz kuracjom pitnym z wykorzystaniem wód leczniczych. Stosowane systematycznie i w seriach zabiegi, wywołują korzystne zmiany i usprawniają funkcjonowanie czynność narządów wewnętrznych. Podstawą leczenia uzdrowiskowego i przyczyną jego skuteczności jest włączenie naturalnych metod leczniczych odpowiednio dobranych do stanu danego pacjenta, precyzyjne ich dawkowanie i skuteczna kontrola.
 
Zasady kierowania do Uzdrowiska:
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta (pobierz wniosek). Skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam, lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia. Skierowanie może być przekazane do Oddziału przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, przesłane jest pocztą na adres domowy kuracjusza.

 • DOROŚLI

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe - KOD SKIEROWANIA 6500 - pobyt trwa 21-dni, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
Szpitalne leczenie uzdrowiskowe - KOD SKIEROWANIA 6100 - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny,

 • DZIECI

Rodzice !​        Zmiana klimatu to wypróbowany sposób na poprawę odporności. Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci to seria ponad 60 różnych zabiegów w tym opartych na naturalnej Rabczańskiej Solance, która zapobiega infekcjom, pobudza odporność organizmu, działa oczyszczająco, antybakteryjnie i  przeciwzapalanie. W czasie  pobytu zapewniamy również całodobową opiekę medyczną, wychowawczą, naukę w zakresie szkoły podstawowej, liceum, a wszystko to przez 27 dni i bezpłatnie.

Sanatoryjne leczenie uzdrowiskowe - KOD SKIEROWANIA 6501 w wieku od 3-6 lat pod nadzorem opiekuna - pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez Uzdrowisko Rabka S.A. Pobyty rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

Szpitalne leczenie uzdrowiskowe  - KOD SKIEROWANIA 6101 w wieku od 3-18 lat - pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny.

 • Leczenie w trybie ambulatoryjnym - KOD SKIEROWANIA 1330
 • dla dorosłych i dzieci - pobyt trwa od 6 do 18 dni zabiegowych,
 • Kuracjusze posiadający skierowanie na uzdrowiskowe leczenie w trybie ambulatoryjnym, powinni we własnym zakresie zarezerwować pobyt w jednym z obiektów „Uzdrowisko Rabka” S.A. Opłaty za zakwaterowanie oraz wyżywienie są naliczane według obowiązujących cenników dla pobytów pełnopłatnych. 

Turnusy rehabilitacyjne z dofinansowaniem PFRON (Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych)

 • Uzdrowisko Rabka S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nr: OR/12/0009/17. Prowadzimy turnusy usprawniająco - rekreacyjne, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne:
 • - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
 • - ze schorzeniami układu krążenia,
 • - z alergią,
 • - z chorobami przemiany materii,
 • - z cukrzycą,
 • - ze schorzeniami laryngologicznymi,
 • - ze schorzeniami układu oddechowego,
 • - ze skoliozą,
 • - z wadami postawy,
 • - z chorobami reumatycznymi,
 • - z chorobami układu pokarmowego,
 • - ze schorzeniami dermatologicznymi,
 • - ze schorzeniami kręgosłupa,
 • - z zaburzeniami psycho - ruchowymi (ADHA),
 • - z dysfunkcją narządu słuchu,
 • - z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
 • - z chorobami neurologicznymi,
 • - z chorobami układu krwiotwórczego,
 • - z chorobami układu moczowo-płciowego,
 • - z mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • - z przewlekłymi chorobami wątroby,
 • - z przewlekłym zapaleniem trzustki,

- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób).
 

 • Informacji na temat terminów przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wyboru ośrodka i rezerwacji miejsc zasięgnąć można wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta Medycznego: tel: +48 18 26 76 276.
 • Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów.
 • Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON:
 • osoba posiadająca orzeczenie:
 • - o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • - o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.
 • osoba spełniająca kryterium dochodowe:
 • - przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
 • 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 • 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 • - w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.
 • Ważne
 • Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.
 • Zadania opiekuna na turnusie

 • Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.
 • Jakie warunki musi spełnić opiekun:
 • nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,
 • nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 • ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.
 • Jakie dokumenty niezbędne do ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON należy złożyć w PCPR:
 • wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,
 • skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.
 • Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.
 • W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej osoby niepełnosprawnej, dofinansowanie może zostać podwyższone do 40% przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna na turnusie, może on również otrzymać wyższe dofinansowanie.
 • Terminy

 • PCPR rozpatruje wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.
 • Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu, uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu. W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.
 • PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.
 • W przypadku niespełnienia tych warunków, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.
 • Urlop na turnus - Osoba ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może skorzystać z dodatkowego urlopu na turnus w wymiarze do 21 dni, zagwarantowanego ustawowo.

 • Ważne
 • Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych organizowanych przez ZUS, KRUS, NFZ, ponieważ maja one odmienna formułę i są finansowane na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej lub przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Turnusy z dofinansowaniem PEFRON są realizowane w:
 • Rabczański Zdrój Medical Spa ul. Roztoki 7
 • Cennik.pdf
 • Willa „Świt” ul. Brzozowa 1
 • Cennik.pdf

Profile leczenia

Klimat, walory turystyczno-krajobrazowe i złoża mineralnych wód leczniczych Uzdrowiska Rabka  S.A.są od ponad stu pięćdziesięciu lat wykorzystywane z wielkim powodzeniem do leczenia schorzeń układu oddechowego i krążenia. Leczenie uzdrowiskowe jest szczególnie korzystne dla dzieci, dlatego oprócz szpitala i sanatorium dla dorosłych, Uzdrowisko dysponuje szpitalem dla dzieci, sanatorium dla dziecka z opiekunem oraz Zakładem Przyrodoleczniczym, w którym prowadzone jest leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci. W placówkach Uzdrowiska leczenie odbywa się w zakresie: kardiologii, pulmonologii, laryngologii, reumatologii, ortopedii, diabetologii.

Szpital dla dzieci:
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
- choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
- choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
- astma oskrzelowa, alergie
- choroby reumatologiczne (reumatologia)
- choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
- cukrzyca (diabetologia)
- otyłość

Sanatorium dla dziecka z opiekunem:
- choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
- choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

Szpital dla dorosłych:
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
- choroby naczyń obwodowych

Sanatorium dla dorosłych:
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
- choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
- choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
- choroby naczyń obwodowych

Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci:
- choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)
- choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia)
- choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)
- choroby naczyń obwodowych
- choroby reumatologiczne (reumatologia)
- choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia)
- cukrzyca (diabetologia)
- otyłość

 

Poradnie

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pacjentów Uzdrowisko Rabka utworzyło poradnie specjalistyczne, w których można skorzystać z fachowych porad wyspecjalizowanej kadry lekarzy w dziedzinie: Kardiologii, Pediatrii i Balneologii.

PORADNIA KARDIOLOGICZNA - pełnołatna, (bez skierowania lekarskiego)

W poradni kardiologicznej wykonywane są:
- Badania echokardiograficzne
- Testy wysiłkowe EKG
- Holter EKG
- 24-godznne monitorowanie EKG metodą Holtera

Istnieje również możliwość konsultacji lekarskiej po wcześniejszej rejestracji telefonicznej.

Recepcja Szpitala Kardiologicznego tel. 18 26 765 16

24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego – tel. 18 26 92 655

Szpital Kardiologiczny
Al. Jordana 2
34-700 Rabka Zdrój
e-mail: recepcja-kardiologia@uzdrowisko-rabka.pl

PORADNIA BALNEOLOGICZNA

Poradnia balneologiczna to nowoczesne centrum dysponujące szeregiem najnowszych urządzeń leczniczych. Leczymy w oparciu o naukowo potwierdzone metody balneoterapii wzbogacone o specjalnie opracowane zabiegi. W leczeniu wykorzystujemy naturalne surowce, charakterystyczne dla rejonu Uzdrowiska Rabka: wody lecznicze, solanki i borowiny.

Z poradni Balneologicznej można skorzystać:
- bezpłatnie poprzez uzyskanie od lekarza skierowania na leczenie ambulatoryjne finansowane przez NFZ - pobyt terapeutyczy trwa od 6 do 18 dni zabiegowych. Koszty dojazdu, noclegu i wyżywienia pokrywa pacjent;
- pełnopłatnie (bez skierowania lekarskiego) w dowolnie wybranym terminie z możliwością skorzystania z szerokiej gamy pakietów zabiegów i pobytów rekreacyjnych z zabiegami odnowy biologicznej. To wspaniała opcja dla osób, które chciałyby zafundować swojemu organizmowi „remont generalny” lub po prostu podreperować nadszarpnięte zdrowie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:
Centrum Zdrowia i Urody (Zakład Przyrodoleczniczy)
ul. Orkana 49, Rabka Zdrój
tel. 18 26 92 674
tel.  18 26 92 675

PORADNIA PEDIATRYCZNA - pełnołatna, (bez skierowania lekarskiego)

KONSULTACJE LEKARSKIE I BADANIA SPECJALISTYCZNE

Lek. med. Nadia Lotocka
Centrum Zdrowia i Urody
ul. Orkana 49, Rabka Zdrój
Rejestracja: tel. 18 26 92 674, tel. 18 26 92 675
(konieczna wcześniejsza rezerwacja terminu)

 

Kącik kuracjusza

Wybieracie się Państwo do Uzdrowiska Rabka? Prosimy o pobranie wniosku, sprawdzenie terminarza turnusów i oferty cenowej naszych usług. Zapraszamy!

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w Uzdrowisko Rabka S.A. mogą Państwo skorzystać z:
- szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego,
- szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w wieku od 3-18 lat - pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny, dzieciom zapewniamy naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21-dni, odbywa się w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
- sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w wieku od 3-6 lat pod nadzorem opiekuna - pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez Uzdrowisko Rabka S.A.,
- ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia.

SKIEROWANIE_NA_LECZENIE UZDROWISKOWE_2019.pdf

Pacjenci skierowani do Szpitala Kardiologicznego na leczenie w ramach wczesnej rehabilitacji kardiologicznej mają możliwość uzyskania wszelkich niezbędnych informacji oraz dokonania potwierdzenia przyjazdu na leczenie również drogą elektroniczną pod adresem email: rezerwacja-kardiologia@uzdrowisko-rabka.pl

Koszty dodatkowe:
Każdy kuracjusz przebywający w sanatorium zobowiązany jest do uiszczenia na miejscu opłaty uzdrowiskowej, zgodnej z Uchwałą Rady Miasta Rabka-Zdrój w wysokości 3,10 zł dziennie od osoby.

Kontakt:
Biuro Obsługi Klienta Medycznego
tel.: 48 18 26 76 276
e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

Rehabilitacja  ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa  to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.
W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Rabka S.A  mogą Państwo skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w „Rabczańskim Zdroju” ul. Roztoki 7, 34-700 Rabka-Zdrój.

Skierowanie może być wystawiane przez lekarza oddziału:
- urazowo-ortopedycznego,
- chirurgicznego,
- neurochirurgicznego,
- neurologicznego,
- reumatologicznego,
- chorób wewnętrznych,
- onkologicznego,
- ginekologicznego,
- urologicznego.
     W razie wystąpienia u pacjenta zaostrzenia choroby przewlekłej, skierowanie może wystawić również lekarz poradni: rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej i reumatologicznej.
Podczas przyjęcia na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, lekarz oddziału rehabilitacyjnego dokonuje kwalifikacji na podstawie skierowania i dokumentacji medycznej i oceny stanu zdrowia pacjenta. Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania w przypadku skierowania z oddziału szpitalnego z wypisem szpitalnym.

     Skierowanie powinno zawierać czytelne dane:
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ)
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego osoby kierowanej na rehabilitację
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10 (zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017 r.)
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego
- datę wystawienia skierowania.

     Warunkiem przyjęcia na leczenie jest dostarczenie (nadesłanie):
- oryginału skierowania,
- kserokopii karty informacyjnej z leczenia szpitalnego z rozpoznaniem wiodącym (zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 33/2017/DSOZ z dn. 22 maja 2017r.)

     Czas trwania rehabilitacji może wynosić do 6 tygodni.

     Uzdrowisko Rabka S. A nie prowadzi wcześniejszych rezerwacji pokoi . Pacjenci przyjmowani są według kolejki oczekujących, zgodnie z ustawowym obowiązkiem prowadzenia list pacjentów oczekujących na świadczenia medyczne ( Dz. U. z 2008 roku Nr 164, poz.1027 z późniejszymi zmianami )
     Powiadomienie o wyznaczonym terminie przyjazdu odbywa się telefonicznie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.   Zmiana wyznaczonego terminu możliwa jest tylko na pisemny wniosek z uzasadnieniem medycznym (wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie).
     Rezygnacja z wyznaczonego terminu z przyczyn innych niż medyczne skutkuje przeniesieniem na koniec kolejki oczekujących. Natomiast nieusprawiedliwione nie zgłoszenie się na rehabilitację grozi całkowitym skreśleniem z kolejki oczekujących.

Uzdrowiska Rabka” SA informuje:

Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej jest zobowiązany przepisami prawa tj. zgodnie z Ustawą z dnia 9 maja 2018r o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, do przyjmowania poza kolejnością pacjentów posiadających ustawowe uprawnienia. W związku z tym ulegają wydłużeniu kolejki pacjentów po inwazyjnym leczeniu szpitalnym ostrych epizodów chorobowych, oraz pacjentów w trybie stabilnym. Termin realizacji świadczeń w tym wypadku jest trudny do oszacowania z powodu występowania czynników nieprzewidywalnych tj. ilości skierowań osób uprawnionych.

        

Pobyt rozpoczyna się od godziny 14:00 pierwszego dnia, a kończy o godz. 12:00 ostatniego dnia.

Pacjenci przyjmowani są w obiekcie Rabczański Zdrój ul.Roztoki 7, 34-700 Rabka Zdrój

     Pacjenci udający się na rehabilitację powinni pamiętać o zabraniu: ręczników, stroju sportowego na gimnastykę, stroju kąpielowego, czepka, klapek, zapasu stale przyjmowanych lekarstw.

Fizjoterapia Ambulatoryjna

NFZ finansuje do 5 zabiegów leczniczych dziennie realizowanych w 10-dniowym cyklu terapeutycznym.

Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul: Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój
Pacjent dokonuje rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni).

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Pacjenci którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności uprawnieni są do korzystania z rehabilitacji ambulatoryjnej poza kolejnością !

Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Skierowanie powinno zawierać:
- wpis: skierowanie na Rehabilitację Ambulatoryjną;
- pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy (regon, numer aktualnej umowy z NFZ);
- imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania osoby kierowanej na rehabilitację;
- rozpoznanie w języku polskim, kod jednostki chorobowej według klasyfikacji ICD-10;
- Zalecone zabiegi fizjoterapeutyczne wraz z określeniem okolicy ciała, ewentualnej strony (prawa, lewa) oraz liczbę poszczególnych zabiegów w cyklu.
- pieczęć z numerem prawa wykonywania zawodu i podpis lekarza kierującego;
- datę wystawienia skierowania;
- numer telefonu do kontaktu.

Pacjent korzystający z zabiegów ambulatoryjnych powinien posiadać:
ręcznik, zmienne obuwie,strój gimnastyczny.

Pobierz skierowanie:

https://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images/lecznictwo/Zal_wz_r_skierowania_na_zabiegi - Copy 1.pdf

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

"Uzdrowisko Rabka" S.A. informuje , że od 4 maja 2019r. udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedtawicielowi ustawowemu jest bezpłatne. Dotyczy to jednak tylko dokumentów udostepnianych pacjentowi po raz pierwszy.

Turnusy lecznicze

W ramach turnusów leczniczych Uzdrowisko Rabka oferuje leczenie uzdrowiskowe dofinansowane przez PFRON, rehabilitację kardiologiczną ZUS, wczesną rehabilitację kardiologiczną oraz dostępne bez skierowań programy: pobyty odchudzające dla dzieci, turnusy dla seniorów, programy z dietą leczniczą, SPA dla dzieci.

1. Pobyty Finanasowane przez  NFZ

Leczenie uzdrowiskowe NFZ:
Podczas leczenia uzdrowiskowego Pacjent poddawany jest kompleksowej kuracji: licznym zabiegom fizykoterapeutycznym, wodoleczniczym, borowinowym, inhalacjom, gimnastyce oraz kuracjom pitnym z wykorzystaniem wód leczniczych. Stosowane systematycznie i w seriach zabiegi, wywołują korzystne zmiany i usprawniają funkcjonowanie czynność narządów wewnętrznych. Podstawą leczenia uzdrowiskowego i przyczyną jego skuteczności jest włączenie naturalnych metod leczniczych odpowiednio dobranych do stanu danego pacjenta, precyzyjne ich dawkowanie i skuteczna kontrola.
 
Zasady kierowania do Uzdrowiska:
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta (pobierz wniosek). Skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam, lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia. Skierowanie może być przekazane do Oddziału przez lekarza kierującego lub przez zainteresowanego świadczeniobiorcę. Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, przesłane jest pocztą na adres domowy kuracjusza.
 
Rodzaje leczenia prowadzone w Uzdrowisku Rabka w ramach skierowania z NFZ
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w "Uzdrowisko Rabka" S.A. mogą Państwo skorzystać z:
- szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny, odbywa się ramach zwolnienia lekarskiego,
- szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w wieku od 3-18 lat - pobyt trwa 27 dni, jest bezpłatny, dzieciom zapewniamy naukę szkolną na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum,
- sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21-dni, odbywa się w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
- sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dzieci w wieku od 3-6 lat pod nadzorem opiekuna - pobyt trwa 21 dni, pobyt dla dziecka jest bezpłatny, opiekun we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia w wysokości określonej przez Uzdrowisko Rabka S.A.,
- ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych i dzieci - pobyt trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia. Kuracjuszom posiadającym skierowanie na uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne oferujemy zakwaterowanie oraz wyżywienie w obiektach Uzdrowisko Rabka S.A. wg obowiązującego cennika.
 
Pobyty rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 04.06.2019 roku od 19.07.2019 roku

obowiązuje nowy druk: /możesz pobrać/

http://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images /skierowanie na leczenie uzdrowiskowe.docx

Informacje:
Biuro Obsługi Klienta Medycznego
tel.: +48 18 26 76 276
e-mail: biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

2. Wczesna Rehabilitacja Kardiologiczna

Rehabilitacja kardiologiczna prowadzona w ramach wyodrębnionych grup świadczeń (JGP) przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowych świadczeń rehabilitacyjnych oraz całodobowego nadzoru medycznego.
Szpital Kardiologiczny w Rabce Zdrój przy ul. Jordana 2 jest największym ośrodkiem rehabilitacji kardiologicznej w Małopolsce. Przyjmowani są tutaj pacjenci ze skierowaniem z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby: oddziału kardiologii, kardiochirurgii, chorób wewnętrznych, pediatrii lub ze skierowaniem z poradni kardiologicznej lub poradni rehabilitacji. Przyjmowani są chorzy z następującymi rozpoznaniami:
- I50.0 Niewydolność serca zastoinowa
- I50.1 Niewydolność serca lewokomorowa
- I50.9 Niewydolność serca, nie określona
- Z95.1 Obecność pomostów naczyniowych aortalnowieńcowych omijających (bypass),
- Z95.2 Obecność protez zastawek serca,
- Z95.5. Obecność wszczepów i przeszczepów związanych z angioplastyką wieńcową.
 
a) Rehabilitacja kardiologiczna z chorobami współistniejącymi

Czas trwania rehabilitacji: do 5 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 56 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
 
b) Rehabilitacja kardiologiczna - kategoria I

Czas trwania rehabilitacji: do 3 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 42 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby
.
 
c) Rehabilitacja kardiologiczna - kategoria II
Czas trwania rehabilitacji: do 2 tygodni bez przerwy.
W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego, czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Tryb przyjęcia: przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 28 dni od wypisu z ośrodka leczenia ostrej fazy choroby.
 
Termin przyjęcia na wczesną rehabilitację kardiologiczną należy uzgadniać bezpośrednio w Szpitalu Kardiologicznym pod nr tel.: +48 18 26 92 662

3. Rehabilitacja  Ogólnoustrojowa w warunkach  stacjonarnychw ramach kontraktu z NFZ

Rehabilitacja ogólnoustrojowa  to świadczenia polegające na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych tj. po urazach, po zabiegach operacyjnych, w przypadkach schorzeń przewlekłych, neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych.

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych przeznaczona jest dla pacjentów, którzy ze względu na kontynuację leczenia wymagają stosowania kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.
W ramach rehabilitacji finansowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Uzdrowisku Rabka S.A  mogą Państwo skorzystać z rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych, realizowanej w „Rabczańskim Zdroju” ul. Roztoki 7, 34-700, Rabka-Zdrój.

Tel. kontaktowy: 18 26 93 433, 18 26 93 435 lub 18 26 93 410.

4. Fizjoterapia  Ambulatoryjna w ramach kontraktu z NFZ:

NFZ finansuje do 5 zabiegów leczniczych dziennie realizowanych w 10-dniowym cyklu terapeutycznym. Rejestracja odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 w Zakładzie Przyrodoleczniczym ul: Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

Pacjent dokonuje rejestracji osobiście lub za pośrednictwem osoby trzeciej.
Pacjenci przyjmowani są na podstawie oryginału skierowania (ważność skierowania 30 dni).
Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.
Jedynie w przypadku wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej narządu ruchu, skierowanie na zabiegi wystawia, w ramach umowy z NFZ, lekarz specjalista (rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej, rehabilitacji w chorobach narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, lekarz ze specjalizacją I stopnia w zakresie chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo ortopedycznej, ortopedii i traumatologii, rehabilitacji narządu ruchu, rehabilitacji ogólnej, rehabilitacji medycznej lekarz w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu).

Tel. kontaktowy : 18 26 76 028 lub 18 26 92 674.

5. Pobyty Finansowane przez NFZ

Rehabilitacja kardiologiczna ZUS
Uzdrowisko Rabka S.A prowadzi rehabilitację leczniczą w systemie stacjonarnym dla pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, kierowanych przez ZUS. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej ZUS ma na celu przywrócenie zdolności do pracy osobom, które w wyniku choroby są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy i jednocześnie rokują odzyskanie tej zdolności po przeprowadzeniu rehabilitacji.

Program rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej skierowany jest do osób ubezpieczonych oraz:
- zagrożonych całkowitą lub częściową niezdolnością do pracy
- uprawnionych do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego lub wypadkowego
- pobierających rentę okresową z tytułu niezdolności do pracy rokujących jednocześnie odzyskanie zdolności do pracy po przeprowadzeniu rehabilitacji
 
Jak uzyskać skierowanie na rehabilitację leczniczą?
Podstawą skierowania ubezpieczonego do ośrodka rehabilitacyjnego jest orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej wydane przez lekarza orzecznika ZUS. Orzeczenie o potrzebie rehabilitacji leczniczej lekarz orzecznik ZUS może wydać:
- na wniosek lekarza prowadzącego leczenie, przy czym wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej może być sporządzony na dowolnym formularzu (wzór wniosku),
- podczas kontroli zaświadczenia lekarskiego o czasowej niezdolności do pracy
- podczas orzekania o niezdolności do pracy dla celów rentowych
 
Wniosek o przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej może wystawić każdy lekarz prowadzący leczenie, a osoba, której ten wniosek dotyczy, składa go w oddziale ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
Jeżeli lekarz orzecznik ZUS wyda orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej, osoba zainteresowana otrzymuje zawiadomienie o skierowaniu do ośrodka rehabilitacyjnego.
Turnus dla kuracjuszy kierowanych przez ZUS trwa 24 dni. Pełny koszt rehabilitacji uwzględniający w szczególności koszty leczenia, zakwaterowania i żywienia pokrywa ZUS.
Koszty dojazdu do ośrodka rehabilitacyjnego z miejsca zamieszkania i z powrotem ZUS refunduje do wysokości ceny biletu najtańszego środka komunikacji publicznej.

Pobierz wniosek na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS

6. Pobyty dofinansowane przez NFZ:

Turnusy rehabilitacyjne dla osób z dofinansowaniem PFRON
Uzdrowisko Rabka S.A. posiada wpis do rejestru organizatorów uprawnionych do organizowania turnusów rehabilitacyjnych nr: OR/12/0009/17 ważny do 04.09.2026.
Prowadzimy turnusy usprawniająco - rekreacyjne, w których mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne:
- z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
- ze schorzeniami układu krążenia,
- z alergią,
- z chorobami przemiany materii,
- z cukrzycą,
- ze schorzeniami laryngologicznymi,
- ze schorzeniami układu oddechowego,
- ze skoliozą,
- z wadami postawy,
- z chorobami reumatycznymi,
- z chorobami układu pokarmowego,
- ze schorzeniami dermatologicznymi,
- ze schorzeniami kręgosłupa,
- z zaburzeniami psycho - ruchowymi (ADHA),
- z dysfunkcją narządu słuchu,
- z upośledzeniem umysłowym,
- z chorobą psychiczną,
- z padaczką,
- z chorobami narządów wydzielania wewnętrznego,
- z chorobami neurologicznymi,
- z chorobami układu krwiotwórczego,
- z chorobami układu moczowo-płciowego,
- z mózgowym porażeniem dziecięcym,
- z przewlekłymi chorobami wątroby,
- z przewlekłym zapaleniem trzustki,
- z zaburzeniami głosu i mowy,
- z dysfunkcją narządu ruchu, poruszających się na wózkach inwalidzkich (dla 8 osób).
 
Warunkiem przyjęcia na turnus rehabilitacyjny jest posiadanie oświadczenia o dofinansowaniu wydanego przez właściwy PCPR, MOPS.

https://uzdrowisko-rabka.pl/resources/images/Rabczański/PCPR 2021/PCPR_2021r.pdf

Informacji na temat terminów przyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wyboru ośrodka i rezerwacji miejsc zasięgnąć można w Biurze Obsługi Klienta Medycznego: tel: +48 18 26 76 276

7. Pobyty Lecznicze Pełnopłatne:

Uzdrowisko Rabka S.A., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom  klientów organizuje pobyty komercyjne.To propozycja dla osób, które chcą spędzić czas w najkorzystniejszych dla zdrowia warunkach. Turnusy wypoczynkowo - rehabilitacyjne mają na celu poprawę sprawności fizycznej oraz intelektualnej w integracyjnej atmosferze i miłych okolicznościach. Oferty przygotowujemy na życzenie, zarówno dla grup jak i klientów indywidualnych.

Biuro Obsługi Klienta Medycznego
tel: +48 18 26 76 276
biuro-uslug@uzdrowisko-rabka.pl

Pobyty odchudzające dla dzieci:

Otyłość u dzieci jest jedną z najgroźniejszych chorób cywilizacyjnych, wynikajacych z niewiedzy i zaniedbań żywieniowych. Nieleczona jest groźna w skutkach i rzuca długi cień: zmniejsza odporność organizmu, osłabia go i powoduje choroby, negatywnie wpływa na samopoczucie, obniża jakość życia. Aby nie dopuścic do rozwinięcia sie chorób związanych z otyłościa w późniejszym okresie życia, konieczne jest uświadomienie i zrozumienie potrzeby prawidłowego żywienia oraz wyrobienie nawyku zdrowej diety juz w dzieciństwie. Pobyty odchudzające dla dzieci, oprócz zbilansowanej diety i aktywności fizycznej, nastawione są na wypracowanie odpowiednich nawyków, które procentują długo po zakończeniu turnusu.