Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce-Zdrój

30 Maj 2019
Publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce-Zdrój

  „UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA- ZDRÓJ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068470 działając na podstawie Uchwały Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce Zdroju z dnia 03.12.2018 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki ujętej w protokole notarialnym REP A 60587/2018, niniejszym;

Ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

I . Przedmiotem przetargu jest:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdrój przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha,

wraz z prawem własności znajdujących się na tej  działce budynków, budowli i urządzeń:

   - budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5 m2   
      o powierzchni użytkowej 1.425,22 m2 i kubaturze 6.190,0 m3 ,

   - budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m3,

   - lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m3

   - placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,

   - ogrodzenia trwałego terenu,

dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę    

wywoławczą brutto  2 400 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta tysięcy 00/100 brutto ) (sprzedaż zwolniona z VAT).         

II. Przedmiot  przetargu wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A
        nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 10% ceny
        wywoławczej nieruchomości i innych składników  przetargu tj. kwoty 240 000,00 zł
        (słownie złotych: dwieście  czterdzieści tysięcy 00/100)
  w terminie do 21 czerwca 2019
        roku.

        Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych  na w/w   
        konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu
        komisji przetargowej przed wywołaniem licytacji.

IV. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia  25 czerwca 2019 roku

      w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój,

      w Sali Konferencyjnej nr 109 B, I p., o godz. 11:00

V. Do przetargu mogą  przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby

     fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
     którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i w
     terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Osoby  przystępujące do przetargu muszą 
     przedłożyć komisji przetargowej;

        - dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo

          wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

       - oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez
          pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).
VI. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
      
1) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz prokurenci i pełnomocnicy Spółki;
       2) podmiot, któremu Spółka zleciła prowadzenie przetargu oraz członkowie jego władz
           wykonawczych, organu nadzorującego oraz prokurenci i pełnomocnicy;
       3) inne osoby, niż wymienione w pkt. 1 i 2, którym powierzono wykonanie czynności
           związanych z przeprowadzeniem przetargu;
       4) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1 – 3;
       5) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w pkt. 1 – 3 w takim stosunku
           prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstron-
           ności: w szczególności osoby fizyczne, będące w stosunku do osób wymienionych
           w pkt. 1 -3 ich powinowatymi lub przysposobionymi lub korzystającymi z opieki
           w ramach rodziny zastępczej.

VII. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. kwotę  24 000,00 zł
        (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące 00/100).

VIII. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia
            ustalonej w przetargu. Wadium uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później
            niż przed upływem 3-ech dni kalendarzowych od dnia odwołania lub unieważnienia  
            przetargu  na podane przez wpłacającego wadium konto. Wadium złożone przez
            oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po
            dokonaniu wyboru oferty – nie później niż w terminie trzech dni.

IX. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli:

         - oferent, któremu udzielono przybicia w przetargu ustnym nie przystąpi do zawarcia
            umowy sprzedaży w terminie wyznaczonym przez „Uzdrowisko Rabka” S.A.
            liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o przybiciu
            wysokości ceny wywoławczej

         - żaden  z  uczestników  przetargu nie  zaoferuje  ceny  nabycia  przedmiotu  przetargu
            w wysokości ceny wywoławczej.
 

X. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają      

     nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

XI.  Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym  jeżeli żaden uczestnik
        przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

XII. Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez  
       podania przyczyny.

XIII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo  zamknięcia procedury
        przetargowej bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIV. Przedmiot przetargu  można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00

          po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem Spółki nr telefonu 739-423-962
          najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu.

XV. „Uzdrowisko Rabka” S.A. po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego i wzywa osobę lub podmiot , który  wygrała przetarg, do stawienia się do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny  znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A.

XVI. Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XV niniejszego ogłoszenia nie uiści
ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz traci  złożone wadium.

XVII. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki w dni
          robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem
          Spółki nr telefonu 739-423-962 najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu.

                                                                                                 Rabka –Zdrój, dnia 30.05.2019 roku

Ostatnie wpisy

9 Lipiec 2020
Uzdrowisko Rabka S.A główny sponsor konkursu literackiego "Zwyrtała "

Laureatką konkursu Zwyrtała na najlepszy pomysł promujący czytanie została Kinga Lanc z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Floriana…

więcej
3 Lipiec 2020
Zapraszamy do zwiedzania Rabki i okolic z przewodnikiem

  1. Celem akcji „Rabka z przewodnikiem”jest:

  1. przybliżenie odwiedzającym i wczasowiczom walorów krajobrazowych, historycznych,…

więcej
31 Marzec 2020
Zarządzenie 08/2020 Prezesa Zarządu Spółki

dotyczące przestoju w działalności Spółki

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki.pdf

więcej