+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Wygraj Bon Podarunkowy, czyli romantyczne walentynki w Kawiarni "Przy Tężni"

30 Styczeń 2024
Wygraj Bon Podarunkowy, czyli romantyczne walentynki w Kawiarni "Przy Tężni"

Walentynki za pasem, już czas pomyśleć o wyjątkowym prezencie! Uzdrowisko Rabka z tej okazji urządza konkurs ze świetnymi nagrodami! Zapraszamy wszystkich do zabawy, w której można wygrać aż TRZY Karty Podarunkowe o wartości:

I. miejsce: 100 zł

II. miejsce: 75 zł

III. miejsce: 50 zł

Kartę można zrealizować w Kawiarni "Przy Tężni" na dowolne produkty z menu: kawę, herbatę, ciasta, desery czy piwo (nie na kosmetyki). 

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W KONKURSIE?

Otóż należy:

1. Udać się do naszej Kawiarni "Przy Tężni" i zamówić coś za min. 15 zł.

2. Do paragonu otrzymasz krótki formularz, w którym podasz dane kontaktowe, zaakceptujesz regulamin i odpowiesz na zadanie konkursowe. A jak ono brzmi?

Opisz w kilku zdaniach, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić walentynki w naszej kawiarni?

3. Następnie wrzuć kartę do Konkursowego Pudełka.

Przyjmujemy zgłoszenia do końca 13.02.2024 r., TYLKO FORMULARZE WRZUCONE DO PUDEŁKA W KAWIARNI (nie można zgłaszać się online).

KIEDY WYŁONIMY ZWYCIĘZCÓW?

16.02.2024 r.

Więcej szczegółów znajdziecie w regulaminie poniżej.

A jeśli macie pytania, prosimy o kontakt:

E-MAIL: marketing@uzdrowisko-rabka.pl

TEL: 690 801 710

 REGULAMIN KONKURSU WALENTYNKOWEGO

Z DNIA 30.01.2024 r

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu w Kawiarni “Przy Tężni (zwanego dalej “Konkursem”), jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49 (zwany dalej „Organizatorem”).

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

7. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

8. Konkurs jest w Kawiarni “Przy Tężni” w Parku Zdrojowym przy al. Jordana w Rabce-Zdroju.

9. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

2. Uczestnik oświadcza, że:

a. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu.

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. NAGRODA

1. W Konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

2. Bon określa wartość nominalną, która uprawnia do realizacji w Kawiarni “Przy Tężni” przy al. Jordana w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju.

3. Nagrodą są:

  1. miejsce: Karta Podarunkowa o wartości 100 zł na produkty z menu w Kawiarni “Przy Tężni”.

  2. miejsce: Karta Podarunkowa o wartości 75 zł na produkty z menu w Kawiarni “Przy Tężni”.

  3. miejsce: Karta Podarunkowa o wartości 50 zł na produkty z menu w Kawiarni “Przy Tężni”.

4. Informacja o przyznanej Nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu Uzdrowisko Rabka. 

5. Laureatom NIE przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

6. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian NIE przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

7. Posiadacz Karty Podarunkowej, może wykorzystać wskazaną kwotę na dowolny produkt z menu Kawiarni.

8. Nie zwracamy różnic powstałych w wyniku wybrania tańszego produktu niż wartość karty podarunkowej.

9. Wybierając produkt droższy niż wartość karty podarunkowej, istnieje możliwość dopłaty różnicy.

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/UzdrowiskoRabkaSA.

2. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie https://uzdrowisko-rabka.pl/blog/Konkurswalentynkowy.html

3. Konkurs trwa od godz. 00:00 dnia 30.01.2024 r (poniedziałek) do północy dnia 13.02.2024 r (wtorek).

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/UzdrowiskoRabkaSA. Uczestnicy zostaną także poinformowani telefonicznie lub przez wysłanie im informacji na podany przez nich adres.

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

Opisanie w kilku zdaniach, z kim i dlaczego chciałbyś spędzić walentynki w naszej kawiarni?

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/UzdrowiskoRabkaSA

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

1. Aby uczestniczyć w konkursie, należy wpierw zamówić produkty dostępne w Kawiarnii “Przy Tężni” o wartości min. 15 zł (produkty spożywcze oraz kosmetyki). Do paragonu kupujący otrzymuje możliwość wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie zadania opisanego w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 zwycięzców.

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej lub telefonicznie w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie https://www.facebook.com/UzdrowiskoRabkaSA

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest okazanie dowodu osobistego w Kawiarni “Przy Tężni” w celu weryfikacji danych do 28.02.2024 r.

8. Brak danych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

9. Utrata przez uczestnika prawa do nagrody, o której jest mowa w ust. 8, przechodzi na kolejną osobę wskazaną przez komisję.

10. Nagrody (Bony Podarunkowe) należy odebrać do dnia 28.02.2024 r.

§ 7. KOMISJA KONKURSOWA

1. Prace oceniane będą przez komisję konkursową, składającą się z przedstawicieli
Uzdrowisko Rabka S.A.

2. Prace zostaną ocenione pod względem oryginalności.
3. Skład Komisji może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Organizatora.

§ 8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem, w szczególności uczestników, którzy:

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

b) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

§ 10. PRAWA AUTORSKIE

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Konkursu przysługują Organizatorowi. Uczestnictwo w Konkursie nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestników jakichkolwiek praw własności intelektualnej. Pl Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej w Konkursie, w szczególności:

a) kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub rozpowszechnianie w inny sposób mechanizmu Konkursu lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Administratora;

b) korzystanie z Konkursu w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikowania fotografii zgłoszonych do konkursu,
umieszczania ich na stronach internetowych, w mediach i wykorzystania ich w innej formie
podając dane autora (imię i nazwisko).

§ 11. REKLAMACJE I ZGŁOSZENIA NARUSZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, laureaci winni zgłaszać
na piśmie nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

3. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

4. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora 

6. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.01.2024 r. i obowiązuje do 31.03.2024 r., czyli do ostatniego terminu, w którym można zrealizować Kartę Podarunkową.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

Ostatnie wpisy

19 Luty 2024
Zbieraj punkty - wymieniaj na darmową kawę!

Już dzisiaj możesz odebrać Kartę Stałego Klienta w jednej z naszych Kawiarni Uzdrowiskowych. Odwiedzaj nas regularnie, okaż kartę przy…

więcej
9 Luty 2024
Aparat do elektroterapii

Do Sanatorium "Rabczański Zdrój" został zakupiony aparat do elektroterapii jako doposażenie do rehabilitacji  pozwalające uzyskać…

więcej
25 Styczeń 2024
Termomodernizacjia Dziecięcego Szpitala Uzdrowiskowego "Olszówka"
W związku z przyznaną dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej trwa termomodernicacja…
więcej