+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Regulamin Konkursu Solankowego Uzdrowiskowego Rabka S.A. 2022r

9 Sierpień 2022
Regulamin Konkursu Solankowego Uzdrowiskowego Rabka S.A. 2022r

REGULAMIN KONKURSU SOLANKOWEGO UZDROWISKA RABKA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Solankowego jest UZDROWISKO RABKA SA z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

2. Konkurs będzie odbywać się 13.08.2022 r. zgłoszenie do udziału w konkursie można złożyć w godzinach od 9:00 do 16:00.

3. Zgłoszeniem do udziału jest wrzucenie do oznaczonej urny paragonu potwierdzającego dokonanie dowolnego zakupu w jednym z dwóch punktów sprzedaży w dniu trwania wydarzenia na terenie obiektów Uzdrowiska Rabka S.A. tj. : Zakład przyrodoleczniczy ul. Orkana 49, (w tym również kiosk handlowy przy deptaku koło fontanny ze słoniami)

4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna za wyjątkiem osób wskazanych p. 3.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących

warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu dostępnym również na stronie http://www.uzdrowisko‑rabka.pl/regulamin_konkursu_solankowego

b) spełnienie warunków podanych w §3

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa

powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo).

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie polega na wrzuceniu do oznaczonej urny paragonu poświadczającego zakup dowolnego produktu UZDROWISKA RABKA, opatrzonego na odwrocie numerem telefonu komórkowego osoby zgłaszającej się do Konkursu i jej imieniem.

2. Na pytanie konkursowe odpowiadają kolejno osoby wylosowane z puli tych, które zgłosiły swój udział, do wyczerpania puli nagród.

3. Nagrody wręczane są na miejscu trwania wydarzenia

4. Nagrodami w Konkursie są:

Nagrodami w Konkursie są:

1/ Voucher na zabiegi w Rabczańskim Zdroju Medical SPA

2/Zestaw rabczańskich kosmetyków solankowych o łącznej wartości 100zł

3/ Trzy zestawy kosmetyków solankowych, każdy o wartości 50zł – nagroda w 3,4,5 losowaniu.

4/ Voucher na inhalacje indywidualne

5/ Voucher na seans w jaskini solnej

6/ Dziesięć Rabczańskich Solanek – kolejne losowania./8,9,10,11,12/

(Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia pełnej puli nagród w dniu ogłoszenia

konkursu)

5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu

i interpretacji rozstrzyga Organizator.

6. Uczestnik konkursu zostanie wezwany podczas imprezy z wykorzystaniem podanych danych: imienia i fragmentu numeru telefonu komórkowego.

7. Całość numeru zostanie potwierdzona poprzez próbę nawiązania połączenia telefonicznego bezpośrednio poprzedzającą zadanie pytania

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: numeru tel. kontaktowego i imienia.

2. W Konkursie wezmą udział tylko te zgłoszenia, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe zgłoszenia nie będą brane pod uwagę.

3. Podane dane będą przetwarzane w celu: przeprowadzenia konkursu w czasie i miejscu jego trwania.

4. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka SA z siedzibą ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, dane kontaktowe: tel.: +48 18 26 772 46 lub +48 18 26 760 20 adres e-mail: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl; kontakt do Inspektora Ochrony Danych e-mail: ochronadanych@trzypszczoly.pl Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody i zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania w formie pisemnej, bez wpływu na prawomocność przetwarzania dokonanego do momentu zgłoszenia sprzeciwu bądź wycofania zgody. Dane podane w trakcie trwania konkursu nie podlegają profilowaniu.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie

Ostatnie wpisy

23 Wrzesień 2022
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu

„Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w…

więcej
22 Wrzesień 2022
Uzdrowisko Rabka S.A. zaprasza firmy auytorskie do składania ofert.

Rada Nadzorcza spółki Uzdrowisko Rabka S.A.

z siedzibą w Rabce Zdroju

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie…

więcej
26 Lipiec 2022
Świeto Rabczańskiej Solanki 13 sierpnia

Program „Święto Rabczańskiej Solanki” 13.08.2022

Miejsce: Amfiteatr w Rabce -Zdrój

10:00 Przywitanie gości , koncert…

więcej