+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

31 Lipiec 2017
Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Rabka –Zdrój, dnia 03.08.2017 roku

UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA- ZDRÓJ
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu
i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.) w zw. art.19 ust.1 ustawy z dnia 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30.08.1996 r. (Dz.U.2002.171.1397 z póź.zm.)

Ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

I . Przedmiotem przetargu jest:

1. Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdrój
przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha,

wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń:

- budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5 m2
o powierzchni użytkowej 1.425,22 m2 i kubaturze 6.190,0 m3 ,

- budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m3,

- lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m3

- placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,

- ogrodzenia trwałego terenu,

dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę brutto nie niższą niż 3 200 000,00 zł (słownie złotych: trzy miliony dwieście tysięcy 00/100 brutto )(sprzedaż zwolniona z VAT).

II. Przedmiot przetargu wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A. nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości i innych składników przetargu tj. 320 000,00 zł. (słownie złotych: trzysta dwadzieścia tysięcy 00/100) w terminie do 22 sierpnia 2017 roku

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na w/w konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji

przetargowej przed wywołaniem licytacji.

IV. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 25 sierpnia 2017 roku

w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój,

w Sali Konferencyjnej nr 109 B, I p., o godz. 11:30

V. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby

fizyczne i osoby prawne. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji

przetargowej;

- dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo

wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).

VI. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 32 000,00 zł. (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące 00/100).


VII. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej

w przetargu. Wadium uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później

niż przed upływem 3-ech dni kalendarzowych od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu na podane przez wpłacającego wadium konto. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty – nie później niż w terminie trzech dni.

VIII. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli:

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

IX. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają

nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

X. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej.

XI. Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

XII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury
przetargowej bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIII. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00

po uprzednim ustaleniu terminu z Panią Ewą Miśkowiec nr telefonu 608-527-197
najpóźniej do ostatniego dnia przed dniem przetargu.

XIV. „Uzdrowisko Rabka” S.A. po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego i wzywa osobę, która wygrała przetarg, do stawienia się do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A.

XV. Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XIV niniejszego ogłoszenia nie uiści
ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz traci złożone wadium.

XVI. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki u Pani Ewy Miśkowiec telefon 608-527-197.

Ostatnie wpisy

28 Czerwiec 2021
Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego w 2021r.
więcej
30 Kwiecień 2021
Dzien Matki 2021
Co kupić mamie? Dzień Matki????????‍???????? już za moment! Warto sprawić jej przyjemność wyjątkowym prezentem.????????????????
Sklep Uzdrowiskowy czynny codziennie…
więcej
19 Kwiecień 2021
Brakowanie dokumentacji medycznej

W związku z planowanym złożeniem wniosku o brakowanie dokumentacji medycznej do Archiwum Narodowego proszę o umieszczenie na stronie…

więcej