+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

23 Wrzesień 2022
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu

Ogłoszenie

o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Prezesa Zarządu

„Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-Zdroju

Rada Nadzorcza Spółki „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-Zdroju działając na podstawie § 25 ust. 1 Statutu Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce-Zdroju IX kadencji.

 1. Kandydaci na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinni spełniać łącznie następujące warunki:
 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 5. wykazać w oświadczeniu brak wszczętych i toczących się postępowań karnych lub karno-skarbowych,
 6. spełniać inne wymogi określone w przepisach prawa, w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego  w spółkach handlowych,
 7. korzystać z pełni praw publicznych i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 8. posiadać wiedzę w zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 9. posiadać doświadczenie w zarządzaniu lub współzarządzaniu spółką kapitałową.
 1. Kandydatem na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczyć pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczeniu pracy na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej, do której należy Spółka,
 5. wykonuje aktywność społeczną lub zarobkową  rodzącą konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 1. Zgłoszenia kandydatów powinno obejmować:
 1. życiorys zawodowy (CV), zawierający informacje na temat wykształcenia, opis dotychczasowych osiągnięć kandydata w pracy zawodowej, własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania kwalifikacyjnego wraz ze wskazaniem numeru telefonu i adresu e-mail do kontaktów dla celów postępowania kwalifikacyjnego,
 2. list motywacyjny,
 3. dokument potwierdzający posiadanie wykształcenia wyższego,
 4. dokumenty potwierdzające co najmniej 5-letni okres zatrudnienia, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia  o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
 5. dokumenty potwierdzające co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub odpisy z KRS bądź inne dokumenty potwierdzające wymagane doświadczenie pracy;
 6. aktualną informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawioną nie wcześniej niż na 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń;
 7. dokumenty potwierdzające dodatkowe umiejętności i wiedzę, o których mowa w  pkt 1. lit. h-i (np. rekomendacje, referencje, zaświadczenia o odbytych kursach, dyplomy ukończenia studiów/szkoleń, certyfikaty)
 8. oświadczenia o spełnieniu kryteriów, o których mowa w pkt. 1 i 2 oraz oświadczenie o zapoznaniu się  z treścią Informacji Administratora Danych zgodnie z załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 9. w przypadku osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 roku – kandydaci zobowiązani są do złożenia Prezesowi Rady Ministrów oświadczenia lustracyjnego lub informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego zgodnie  z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944– 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) na potwierdzenie czego kandydat w zgłoszeniu przedkłada oświadczenie o złożeniu przedmiotowego dokumentu.

Formularz oświadczeń, o których mowa w lit. h-i jest dostępny na stronie internetowej Spółki, tj. http://uzdrowisko-rabka.pl/

 1. Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 3 lit. a-b, h-i kandydat zobowiązany jest złożyć w oryginale, natomiast dokumenty, o którym mowa w pkt. 3 lit. c-g mogą być złożone  w kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez kandydata, przy czym kandydat  którego zgłoszenie spełnia wymogi formalne może być poproszony o przedstawienie oryginałów tych dokumentów podczas rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Zgłoszenia należy składać osobiście lub listem poleconym, w siedzibie Spółki, adres: ul.  Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, pok.108 B, w godz. 9:00 – 15.00, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. – nie otwierać”.
 3. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 07 października 2022 roku. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło do Spółki  przed jego upływem.
 4. Zgłoszenia kandydatów złożone lub doręczone po terminie określonym w pkt. 6 oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane w dalszej części postępowania kwalifikacyjnego a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.
 5. Rada Nadzorcza Spółki dokona weryfikacji otrzymanych zgłoszeń pod względem terminowości złożenia, ich zgodności z wymogami określonymi w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym oraz sporządzi wykaz kandydatów dopuszczonych do rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Dopuszczenie przez Radę Nadzorczą Spółki choćby jednego kandydata jest wystarczające do przeprowadzenia dalszego postępowania kwalifikacyjnego.
 7. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne i merytoryczne określone w ogłoszeniu zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzane będą do dnia 30 listopada 2022 roku w siedzibie Spółki. O terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci spełniający wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu kandydata, co najmniej na 5 dni przed terminem rozmowy. Niestawienie się kandydata we wskazanym terminie i miejscu na rozmowę kwalifikacyjną oznacza rezygnację z udziału w postępowaniu – chyba, że istnieją obiektywne okoliczności usprawiedliwiające  nieobecność kandydata takie jak siła wyższa lub wypadek losowy.
 8. W razie potrzeby możliwe jest przeprowadzenie dodatkowej rozmowy kwalifikacyjnej.
 9. Kandydaci zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, przed przystąpieniem do rozmowy, będą proszeni o okazanie Radzie Nadzorczej dokumentu tożsamości, celem potwierdzenia tożsamości osoby przystępującej do rozmowy.
 10. Zakresy zagadnień będących przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej z każdym z kandydatów obejmować będą w szczególności:
 1. wiedzę o zakresie działalności Spółki oraz o sektorze, w którym działa Spółka,
 2. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 3. znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, znajomość zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego
 4. doświadczenie niezbędne do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce,
 5. wiedza w zakresie marketingu, komunikacji, sprzedaży.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli prawo do prezentacji swoich doświadczeń i kompetencji, a także koncepcji rozwoju Spółki.

 1. Do dnia upływu terminu na składanie zgłoszeń kandydat może uzyskać do wglądu w siedzibie Spółki podstawowe informacje i dokumenty dotyczące Spółki, po uprzednim wysłaniu zapytania na adres: sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl oraz złożeniu przez kandydata pisemnego oświadczenia o zachowaniu poufności. Rada Nadzorcza postanawia udostępnić kandydatom do wglądu następujące dokumenty:
 1. wydruk odpowiadający odpisowi aktualnemu z KRS Spółki,
 2. Statut,
 3. sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021,
 4. sprawozdanie F-01 z 30.06.2022 roku.
 1. Rada Nadzorcza Spółki pisemnie lub na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu powiadomi kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Kandydatowi, który nie został powołany na daną funkcję w Zarządzie Spółki w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną wszystkie złożone przez niego dokumenty.
 2. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata, w każdym czasie i bez podania przyczyny.
 3. Rada Nadzorcza Spółki zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, o której mowa w art. 24 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. 2018, poz. 1182, ze zm.), w celu pozyskania opinii na temat Kandydata.

Klauzula informacyjna dla kandydatów na Prezesa Zarządu i Członka Zarządu Spółki  „Uzdrowisko Rabka” S.A. 

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwana dalej RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych, przekazanych spółkę Uzdrowisko Rabka S.A. przez kandydata na potrzeby przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu spółki Uzdrowisko Rabka S.A. jest spółka Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą w Rabce-Zdroju (34-700), ul. Orkana 49.
 2. Zebrane dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na funkcję Prezesa Zarządu Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A.
 3. Podstawą prawną przetwarzania w stosunku do danych osobowych kandydata wymienionych w zgłoszeniu kandydata do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym jest wyrażenie zgody, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz wypełnianie obowiązków prawnych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas trwania postępowania kwalifikacyjnego, a po jego zakończeniu przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa. Dokumenty przesłane przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani przez Radę Nadzorczą Spółki Uzdrowisko Rabka S.A. zawierające dane osobowe zostaną zwrócone do rąk własnych za pokwitowaniem lub przesyłką rejestrowaną, względnie zniszczone jeżeli wysłana przesyłka rejestrowana wróci do nadawcy jako nieodebrana.
 5. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Kandydat ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Dane osobowe kandydata nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 8. Uzdrowisko Rabka S.A. wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: abi@uzdrowisko-rabka.pl

O_wiadczenie_Kandydata.pdf

Ostatnie wpisy

22 Wrzesień 2022
Uzdrowisko Rabka S.A. zaprasza firmy auytorskie do składania ofert.

Rada Nadzorcza spółki Uzdrowisko Rabka S.A.

z siedzibą w Rabce Zdroju

zaprasza firmy audytorskie do składania ofert na przeprowadzenie…

więcej
9 Sierpień 2022
Regulamin Konkursu Solankowego Uzdrowiskowego Rabka S.A. 2022r

REGULAMIN KONKURSU SOLANKOWEGO UZDROWISKA RABKA

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu Solankowego jest UZDROWISKO RABKA SA z…

więcej
26 Lipiec 2022
Świeto Rabczańskiej Solanki 13 sierpnia

Program „Święto Rabczańskiej Solanki” 13.08.2022

Miejsce: Amfiteatr w Rabce -Zdrój

10:00 Przywitanie gości , koncert…

więcej