Regulamin Solankowe źródła

14 Sierpień 2019
Regulamin Solankowe źródła

 Rabka –Zdrój, dnia 14.08.2019

Regulamin Konkursu Solankowego 2019

Solankowe Źródła”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą „„Solankowe Źródła””.

 2. Organizatorem konkursu jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisana do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

 3. Konkurs w ramach imprezy „Święto Rabczańskiej Solanki” będzie prowadzony na terenie obiektów Uzdrowiska Rabka S.A. tj. : Zakład przyrodoleczniczy ul. Orkana 49, (w tym również kiosk handlowy przy deptaku koło fontanny ze słoniami), Uzdrowiskowy Szpital Dziecięcy „Olszówka” ul. Słowackiego 8, Rabczański Zdrój - Medical SPA ul. Roztoki 7, Sanatorium Jagiellonka ul. Brzozowa 6, Willa Świt ul. Brzozowa 1,Szpital Kardiologiczny Al. Jordana 2, Kawiarnia Przy Tężni w Parku Jordana, Leśne Wzgórze ul. Pasieczna 4.

 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.08.2019 o godz: 8:00, a kończy w dniu 18.08.2019.
  o godz.: 15:00.

 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na terenie ogrodu Szpitala Kardiologicznego
  Al. Jordana 2, o godz. 17:00

§2
DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają:

 1. Konkurs - przygotowany przez Organizatora konkurs, mający na celu promowanie produktów i usług Uzdrowiska Rabka na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

 2. Uczestnik konkursu - pełnoletnia osoba fizyczna, która akceptuje niniejszy Regulamin i nie jest pracownikiem Uzdrowisko Rabka S.A.

 3. Pytanie konkursowe – dotyczy wiedzy o Uzdrowisko Rabka oraz Rabce-Zdroju.


 


 


 

§3

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Do konkursu można przystąpić jednokrotnie.

 2. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z pełną akceptacją regulaminu przez Uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w niniejszym konkursie.

§4

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Aby wziąć udział w konkursie pełnoletni uczestnik powinien w okresie, o którym mowa
  w §1 pkt. 4. zakupić dowolny produkt lub usługę w dniach 17-18.08.2019 na łączną kwotę co najmniej 10 zł które można uzyskać w każdym punkcie sprzedażowym Uzdrowiska Rabka S.A. na terenie Rabki-Zdrój, zachować dowody zakupu/paragony, wypełnić kupon konkursowy, który dostępny będzie w punkcie sprzedażowym oraz wrzucić go do urny, które także znajdować się będą w punktach sprzedażowych.

 2. Uczestnik konkursu powinien zachować paragony na łączną sumę zadeklarowanej na kuponie kwoty do wglądu jury celem udowodnienia dokonanych zakupów. (Najwyższa kwota może składać się z kilku paragonów). Paragonów nie należy wrzucać do urn.

 3. Udział w konkursie oznacza dobrowolnie wyrażoną przez uczestnika zgodę na publiczne wyczytanie imienia oraz numeru telefonu w trakcie konkursu, niezbędne celem wyłonienia zwycięzców.

 4. Uczestnik aby wygrać nagrodę główną musi posiadać paragon o najwyższej wartości zakupu oraz odpowiedzieć poprawnie na pytanie konkursowe.

 5. Trzech uczestników konkursu, którzy dokonali zakupów na najwyższe kwoty oraz odpowiedzieli poprawnie na pytania zwycięża nagrody ufundowane przez Uzdrowisko Rabka S.A. w kolejności wskazanej w §5. Kolejność poszczególnych zwycięzców uzależniona będzie od wartości paragonów - im wyższa wartość tym wyższe miejsce.

 6. W przypadku, gdy kwoty zwycięskich paragonów będą opiewały na tą samą kwotę o przyznaniu nagrody decyduje jury zadając dodatkowe pytania aż do wyłonienia jednego zwycięzcy.

 7. Pozostałe nagrody dodatkowe otrzyma 5 kolejnych uczestników.

Nagrody będą przyznawane uczestnikom, którzy posiadać będą dowód zakupu produktu lub usługi oferowanych przez Uzdrowisko Rabka S.A. na łączną kwotę co najmniej 10 zł ( może to być kilka paragonów) oraz odpowiedzą poprawnie na pytanie konkursowe szybciej od pozostałych uczestników co oceni jury.

 1. Nagrody dodatkowe dla poszczególnych zwycięzców będą przydzielone według kolejności wskazanej w §5 .

 2. W przypadku braku obecności osoby, która posiadała kserokopię paragonu na najwyższą kwotę, brane są pod uwagę kolejni uczestnicy pod kątem wysokości kwoty paragonów

Organizator oświadcza, że nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego oraz Kodeksu Cywilnego tj. art. 919-912.

§5

NAGRODY

Nagrody główne:

1. Voucher na zabiegi SPA Rabczańskim Zdroju Medical Spa ( za pierwsze miejsce )

2. Voucher na nocleg +wyżywienie dla jednej osoby "Willa Świt" ( za drugie miejsce )

3. Voucher na kosmetyki ( za trzecie miejsce )

Nagrody dodatkowe:

1. Inhalator firmy „Sanita - Albert”

2. Kurs językowy ufundowany przez firmę „ Summit

3. Voucher dla dwu osób do Term „Gorący Potok”

4. Voucher na inhalacje solankową w Zakładzie Przyrodoleczniczym

5. Voucher na pobyt w Jaskini Solnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym


 


 

§6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w terminie do 02.08.2019 roku na adres Organizatora: Uzdrowisko Rabka S.A., ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem na kopercie Konkurs Solankowy „Solankowe źródła”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyduje data wpływu do Uzdrowiska Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Nagrody do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.

2. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora, jego punktach sprzedażowych oraz na stronie internetowej www.uzdrowisko-rabka.pl

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Zgodnie z art. 13 RODO, informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wręczenia nagród w przypadku dokonania przez Panią/Pana zakupu na najwyższą kwotę.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu ustania ich przydatności, tj. wyłonienia wszystkich zwycięzców konkursu, następnie zostaną trwale zniszczone.

5.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.08.2019

Ostatnie wpisy

21 Styczeń 2020
Dzień dziadka i babci

Serdecznie zapraszamy kochanych dziadków i babcie w dniu 21.01 oraz 22.01 do Kawiarni "Przy Tężni" oraz kawiarni "Koncertowa" .Kup kawkę…

więcej
20 Styczeń 2020
Zajęcia Aqua Fitness -zapraszamy!

Zajęcia w każdy wtorek , środę, piątek  o godz. 17:30-18.30 Tylko 15,00 zł /1h

Zapisy i info tel.  728428789, 

Serdecznie…

więcej
10 Grudzień 2019
Podsumowanie

W dniu 9 grudnia br. w Uzdrowiskowym Szpitalu Dziecięcym „Olszówka” w Rabce -Zdroju odbyło się uroczyste zamknięcie i podsumowania…

więcej