+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Regulamin konkursu: "Wiosenne inspiracje"

12 Kwiecień 2019
Regulamin konkursu: "Wiosenne inspiracje"

 Rabka –Zdrój, dnia 12.04.2019roku

Regulamin Konkursu „Wiekanocne inspiracje”

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagrody jest Uzdrowisko Rabka S.A, z siedzibą w Rabce-Zdroju, przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki Konkursu, z którymi użytkownik musi zapoznać się, aby móc wziąć udział w Konkursie.

 3. Konkurs będzie prowadzony na portalu społecznościowym Facebook, pod adresem: www.facebook.com/Uzdrowisko Rabka pod nazwą „ Wielkanocne inspiracje”.

 4. Konkurs dostępny jest w formie postu na portalu społecznościowym Uzdrowisko Rabka na Facebook.

 5. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu, weryfikacją zdjęcia pod kątem sprawdzenia jego autorstwa w wynikach wyszukiwarek internetowych, sprawują pracownicy Organizatora.

 6. Organizator zastrzega możliwość odstąpienia od wręczenia nagrody autorowi zdjęcia, który:

  1. Wykorzystał zdjęcie, którego nie jest autorem, a które jest powszechnie dostępne w wynikach wyszukiwarek internetowych (np. Google, Bing, Yahoo), niezależnie od licencji i prawa do użytkowania tego zdjęcia.

  2. Usunął zdjęcie, przed datą zakończenia konkursu i ogłoszenia wyników.

  3. Nie udostępnił zdjęcia na profilu społecznościowym Uzdrowisko Rabka.

 7. W przypadku sytuacji opisanej w pkt. 7, nagroda zostanie wręczona następnemu w kolejności autorowi zdjęcia, który ze względu na ilość polubień zdjęcia kwalifikuje się do otrzymania nagrody.

§2

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna pełnoletnia oraz niepełnoletnia, która ukończyła 16 rok życia. Osoby fizyczne niepełnoletnie poniżej 16 roku życia mogą wziąć udział jedynie w przypadku udokumentowanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

 2. Użytkownik przystępując do Konkursu oświadcza, że:

  1. Zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu.

  2. Akceptuje warunki Regulaminu

  3. Zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu Organizatora Konkursu oraz Regulaminu portalu społecznościowego Facebook.

  4. Wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, do czasu jej wycofania.

  5. Jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook

  6. Zobowiązuje się do podania adresu korespondencyjnego lub do odbioru wygranej osobiście w siedzibie organizatora w Rabce Zdrój, przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

 3. Organizator w przypadku oświadczenia, o którym mowa w §2 pkt 2 w przypadku osób poniżej 16 roku życia, wymaga udokumentowanego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego.

§3

ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zadaniem uczestnika jest „polubienie” i udostępnienie na portalu społecznościowym Uzdrowisko Rabka, zdjęcia dekoracji wielkanocnej, w terminie do dnia 22.04.2019 do godz: 24:00

§4

CZAS TRWANIA KONKURSU


 

 1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 12.04.2019 roku o godz: 14:00, a kończy w dniu 22.04.2019 rokuo godz: 24:00

 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 23.04.2019 o godz: 15:00.Nagrodzony zostanie autor zdjęcia dekoracji wielksnocnej, które uzyska najwięcej polubień i które zostanie udostępnione na profilu społecznościowym Uzdrowisko Rabka. Informacja o zwycięzcy zostanie udostępniona w formie postu na portalu społecznościowym Uzdrowisko Rabka.

§5

NAGRODY

Voucher dla dwóch osoby do jaskini solnej, znajdującej się w Uzdrowisko Rabka S.A, przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój


 

§5

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w terminie do30.04.2019 roku na adres Organizatora: Uzdrowisko Rabka S.A., ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, z dopiskiem na kopercie Konkurs Świateczny O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.

 2. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Decyduje data wpływu do Uzdrowiska Rabka S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój.

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników konkursu, w tym brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

  4. ingerują w mechanizm działania konkursu;

§7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

 1. Zgodnie z art. 13 RODO, informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Uzdrowisko Rabka S.A. z siedzibą przy ul. Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój, wpisane do Rejestru przedsiębiorców krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000038470; NIP 7350008661; REGON 491971074.

  2. Współadministratorem danych osobowych jest Facebook, Inc

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora danych w celu realizacji konkursu oraz możliwości wręczenia nagrody pod wskazany adres.

  4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO oraz przez współadministratora danych Facebook Inc. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO - uzasadnionego interesu administratora danych w celach analitycznych oraz statystycznych.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom oraz nie są przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego

  6. Pani/Pana dane przechowywane będą do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych, do tego czasu Pani/Pana dane będą przetwarzane poprzez przechowywanie na portalu społecznościowym zdjęć konkursowych oraz informacji o wyłonionym zwycięzcy.

  7. Przysługuje Pani/Panu:

   1. Prawo do dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,

   2. Prawo do sprostowania swoich danych osobowych,

   3. Prawo do usunięcia swoich danych, tj. wycofania zgody na przetwarzanie danych, kiedy podstawą przetwarzania jest wyrażona zgoda,

   4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

   5. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

   6. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

§7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Nagrody do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.

2. Niniejszy regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na portalu społecznościowym Uzdrowisko Rabka na Facebook pod adresem www.facebook.com/Uzdrowisko Rabka

3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się przez uczestnika z treścią Regulaminu i akceptacją jego postanowień.

4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże warunkiem otrzymania nagrody w konkursie jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO).

Ostatnie wpisy

28 Czerwiec 2021
Zapobieganie nadwadze i otyłości wśród mieszkańców województwa małopolskiego w 2021r.
więcej
30 Kwiecień 2021
Dzien Matki 2021
Co kupić mamie? Dzień Matki????????‍???????? już za moment! Warto sprawić jej przyjemność wyjątkowym prezentem.????????????????
Sklep Uzdrowiskowy czynny codziennie…
więcej
19 Kwiecień 2021
Brakowanie dokumentacji medycznej

W związku z planowanym złożeniem wniosku o brakowanie dokumentacji medycznej do Archiwum Narodowego proszę o umieszczenie na stronie…

więcej