+48 18 26 77 246 sekretariat@uzdrowisko-rabka.pl PKO BP S.A. 27 1020 2892 0000 5502 0561 8352

Publiczna aukcja na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce - Zdrój

20 Listopad 2019
Publiczna aukcja na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce - Zdrój

Rabka –Zdrój, dnia 20 listopada 2019 roku

Publiczna aukcja na sprzedaż nieruchomości położonej w Rabce - Zdrój.

„UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA - ZDRÓJ wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000068470 działając na podstawie Uchwały Nr 2  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą „Uzdrowisko Rabka” Spółka Akcyjna z siedzibą w Rabce Zdroju z dnia 13.08.2019 roku w sprawie zasad zbywania składników aktywów trwałych spółki ujętej w protokole notarialnym REP A 53312/2019, niniejszym;

Ogłasza publiczną aukcję  na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

I . Przedmiotem aukcji  jest:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdrój przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha, wraz z prawem własności znajdujących się na tej działce budynków, budowli i urządzeń:

   - budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5 m²  
      o powierzchni użytkowej 1.425,22 m² i kubaturze 6.190,0 m³,

   - budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m³,

   - lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m³,

   - placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,

   - ogrodzenia trwałego terenu,

dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę  

wywoławczą brutto  2 200 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony dwieście tysięcy 00/100 brutto ), (sprzedaż zwolniona z VAT).         

II. Przedmiot aukcji wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

III. Warunkiem przystąpienia do aukcji jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A.
       nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 5% ceny
       wywoławczej nieruchomości i innych składników aukcji  tj. kwoty 110 000,00 zł
       (słownie złotych: sto dziesięć tysięcy 00/100)
  w terminie do 4 grudnia 2019 roku.

       Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na w/w   
       konto. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika aukcji, podlega przedłożeniu
       komisji przed wywołaniem aukcji.

IV. Termin , miejsce oraz forma aukcji :
      aukcja  odbędzie się dnia 6 grudnia 2019 roku w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka”
      S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój, w Sali Konferencyjnej nr 109 B, I p., o godz.
      11:00 
w formie ustnej licytacji.

V. Do aukcji  mogą  przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby
     fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi,
     którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli wpłacą wadium w wysokości i w
     terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu. Osoby  przystępujące do aukcji  muszą 
     przedłożyć komisji;

        - dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo

          wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

       - oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez
          pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).


VI. W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
      
1) członkowie Zarządu  Spółki  i jej organu nadzorującego oraz prokurenci;
       2) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem
           aukcji,
       3) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. 1 – 2 powyżej
       4) osoby, które pozostają z prowadzącym aukcję w takim stosunku prawnym lub
           faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności
           prowadzącego aukcję.

VII. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 0,5 % ceny wywoławczej tj. 11.000,00 zł
        (słownie złotych: jedenaście tysięcy 00/100).
        Sprzedaż nie może nastąpić za cenę niższą od ceny wywoławczej.

VIII. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia
          ustalonej w trakcie aukcji.  Wadium uczestników aukcji zostanie zwrócone nie później
          niż przed upływem 3-ch dni kalendarzowych od dnia odwołania lub unieważnienia  
          przetargu  na podane przez wpłacającego wadium konto. Wadium złożone przez
          oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone w terminie do 7 dni
          roboczych po dokonaniu wyboru oferty.

IX. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli:

         - nabywca któremu udzielono przybicia nie przystąpi do zawarcia umowy sprzedaży                   w terminie wyznaczonym przez „Uzdrowisko Rabka” S.A. liczonym od dnia doręczenia uczestnikowi przetargu powiadomienia o przybiciu wysokości ceny wywoławczej,

         - żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej. 
 

X.    Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają
         nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

     

XI.   Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym  jeżeli żaden uczestnik
         aukcji nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

XII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez  
          podania przyczyny.

XIII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo  zamknięcia postępowania bez

           rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIV. Przedmiot aukcji   można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00
          po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem Spółki nr telefonu 739-423-962
          najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu. Uczestnik aukcji ma obowiązek
          zapoznać się  ze stanem faktycznym i prawnym  przedmiotu aukcji.

XV.  „Uzdrowisko Rabka” S.A. po zakończeniu aukcji , ustala termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wzywa osobę lub podmiot , który  wygrał przetarg, do stawienia się do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny  znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A. przy czym dopuszcza się możliwość zapłaty ceny w powyższym terminie na rachunek depozytowy notariusza sporządzającego akt notarialny sprzedaży nieruchomości.

XVI.    Z chwilą przybicia  strony zobowiązane są do zawarcia umowy sprzedaży i każda ze stron jest uprawniona do sądowego dochodzenia jej zawarcia, chyba, że co innego wynika z warunków aukcji.  Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XV niniejszego ogłoszenia nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz traci złożone wadium.

XVII. W przypadku przystąpienia do aukcji osoby fizycznej, ma ona obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych dla potrzeb prowadzonej aukcji

XVIII. Warunkiem podpisania umowy sprzedaży będzie uzyskanie przez Uzdrowisko-Rabka S.A. odpowiednich zgód korporacyjnych. Uczestnik ma obowiązek złożyć oświadczenie, że w przypadku zamknięcia aukcji i wygrania przez niego aukcji a następnie nie wyrażania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie będzie wnosił żadnych roszczeń do Spółki związanych z nie zawarciem umowy.

XIX.  Dodatkowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki w dni
          robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00 po uprzednim ustaleniu terminu z Pracownikiem
          Spółki nr telefonu 739-423-962 najpóźniej do ostatniego dnia przed  dniem przetargu.

Ostatnie wpisy

2 Czerwiec 2023
Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Uzdrowiskowych

Z okazji Dnia Dziecka w Zakładzie Przyrodoleczniczym Zespół Szkół Uzdrowiskowych przygotował wystawę prac plastycznych swoich…

więcej
25 Kwiecień 2023
Praca w Uzdrowisko Rabka S.A
  1. Uzdrowisko Rabka S.A. zatrudni:

  • osobę do punktu sprzedaży kosmetyków uzdrowiskowych i lodów.

  •  zatrudni osobę na…

więcej
12 Kwiecień 2023
Zajecia z gimnastyki na basenie solankowym

Uzdrowisko Rabka S.A zapraszana zajęcia na basenie solankowym, wszystkich mieszkancow, turystów i kuracjuszy.

Czas trwania - 45…

więcej