Przetarg ustny, publiczny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości

29 Styczeń 2018
Przetarg ustny, publiczny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości

Rabka –Zdrój, dnia 29.01.2018 roku

UZDROWISKO RABKA” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 RABKA- ZDRÓJ
działając na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia sposobu
i trybu organizowania przetargu na sprzedaż składników aktywów trwałych przez spółkę powstałą w wyniku komercjalizacji z dnia 13.02.2007 r. (Dz.U.27.177 z póź.zm.) w zw. art.19 ust.1 ustawy z dnia 30.08.1996 o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników z dnia 30.08.1996 r. (Dz.U.2002.171.1397 z póź.zm.)

Ogłasza publiczny przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż nieruchomości.

Prowadzącym przetarg jest Spółka „Uzdrowisko Rabka” S.A.

I . Przedmiotem przetargu jest:

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Rabce-Zdrój przy ulicy Pasiecznej nr 4 obejmującej działkę nr 4671/2 o powierzchni 0,6069 ha,

wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków, budowli i urządzeń:

- budynek sanatoryjny pod nazwą „Leśny Ludek” o powierzchni zabudowy 505,5 m2
o powierzchni użytkowej 1.425,22 m2 i kubaturze 6.190,0 m3 ,

- budynek gospodarczo-garażowy o kubaturze 368,0 m3,

- lodownia- obiekt murowany, parterowy o kubaturze 250,0 m3

- placu manewrowo-parkingowego z kostki betonowej,

- ogrodzenia trwałego terenu,

dla której Sąd Rejonowy w Limanowej VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych

w Mszanie Dolnej prowadzi księgę wieczystą KW o numerze NS2L/00024478/9 – za cenę

wywoławczą brutto 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100 brutto ) (sprzedaż zwolniona z VAT).

II. Przedmiot przetargu wskazany w punkcie I może zostać sprzedany tylko jako całość.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto „Uzdrowisko Rabka” S.A. nr 30 1020 3466 0000 9402 0002 3184 PKO BP wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej

nieruchomości i innych składników przetargu tj. 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) w terminie do 26 lutego 2018 roku.

Za datę wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu środków pieniężnych na w/w konto.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu, podlega przedłożeniu komisji

przetargowej przed wywołaniem licytacji.

IV. Termin i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się dnia 27 lutego 2018 roku

w siedzibie Spółki „Uzdrowisko Rabka” S.A. ul. Orkana 49, 34-700 Rabka Zdrój,

w Sali Konferencyjnej nr 109 B, I p., o godz. 11:00

V. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie podmioty, które wpłaciły wadium – osoby

fizyczne i osoby prawne. Osoby przystępujące do przetargu muszą przedłożyć komisji

przetargowej;

- dowód tożsamości, a podmioty gospodarcze lub spółki prawa handlowego dodatkowo

wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego

- oryginały dokumentów wraz z ważnym pełnomocnictwem o ile uczestnik działa przez
pełnomocnika (pełnomocnictwo winno być udzielone w formie aktu notarialnego).

VI. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej tj. 25 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).


VII. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej

w przetargu. Wadium uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później

niż przed upływem 3-ech dni kalendarzowych od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu na podane przez wpłacającego wadium konto. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty – nie później niż w terminie trzech dni.

VIII. Wadium przepada na rzecz „Uzdrowisko Rabka” S.A. jeżeli:

- oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy,

- żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

IX. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem własności przedmiotu przetargu obciążają

nabywcę w tym koszty aktu notarialnego.

X. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym jeżeli żaden uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej.

XI. Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyny.

XII. „Uzdrowisko Rabka” S.A. zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury
przetargowej bez rozstrzygnięcia na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

XIII. Przedmiot przetargu można oglądać w dni robocze od godz. 8.00 do godz. 14.00

po uprzednim ustaleniu terminu z Panią Ewą Miśkowiec nr telefonu 608-527-197
najpóźniej do ostatniego dnia przed dniem przetargu.

XIV. „Uzdrowisko Rabka” S.A. po zakończeniu przetargu, ustala termin zawarcia umowy
w formie aktu notarialnego i wzywa osobę lub podmiot , który wygrała przetarg, do stawienia się do Kancelarii Notarialnej celem zawarcia umowy. Nabywca jest obowiązany do zapłaty ceny najpóźniej w chwili zawarcia umowy w formie aktu notarialnego tj. przed zawarciem umowy środki winny znaleźć się na koncie „Uzdrowisko Rabka” S.A.

XV. Nabywca, który w terminie określonym w punkcie XIV niniejszego ogłoszenia nie uiści
ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz traci złożone wadium.

XVI. Dodatkowych informacji o przetargu można uzyskać w siedzibie Spółki u Pani Ewy Miśkowiec telefon 608-527-197.

Ostatnie wpisy

21 Styczeń 2020
Dzień dziadka i babci

Serdecznie zapraszamy kochanych dziadków i babcie w dniu 21.01 oraz 22.01 do Kawiarni "Przy Tężni" oraz kawiarni "Koncertowa" .Kup kawkę…

więcej
20 Styczeń 2020
Zajęcia Aqua Fitness -zapraszamy!

Zajęcia w każdy wtorek , środę, piątek  o godz. 17:30-18.30 Tylko 15,00 zł /1h

Zapisy i info tel.  728428789, 

Serdecznie…

więcej
10 Grudzień 2019
Podsumowanie

W dniu 9 grudnia br. w Uzdrowiskowym Szpitalu Dziecięcym „Olszówka” w Rabce -Zdroju odbyło się uroczyste zamknięcie i podsumowania…

więcej